Privacyverklaring

Wij verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Maar om ons werk goed te kunnen doen kunnen we ook niet zonder. Bijvoorbeeld om je goed te kunnen helpen en opvolging te geven tijdens coaching of simpelweg om een factuur te sturen. Wij verwerken dus persoonsgegevens, en dat doen we zorgvuldig. Om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juli 2021

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Boeken & Pennen (B & P)
p/a 2406BN  # 33 Alphen aan den Rijn
Kvk #: 27372309

Het gebruik van persoonsgegevens door

(B & P) verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email en telefoon.

Persoonsgegevens (B & P) verwerkt de volgende categorieën van

persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Burgerservicenummer (in geval van intracomunautaire leveringen) 
 • Inhoud van communicatie / correspondentie (mail) 
 • Factuurnummer en klantnummer 
 • Kvk nummer (in geval van B2B) Doeleinden (B & P) verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
 • Het onderhouden van contact; 
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • Beheer van het cliëntenbestand en klantenbestand; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen, 
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Facturering; 
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 • Marketing; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het voeren van geschillen; 
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering); Grondslagen Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met jou hebben, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat (B & P) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
 • Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan je worden gevraagd. Verstrekking aan derden In het kader van onze dienstverlening kan B & P persoonsgegevens uitwisselen. B & P kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en (rijks)overheden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer B & P aan een wettelijke verplichting moet voldoen. B & P zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen. Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER 

In principe worden jouw gegevens niet opgeslagen buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van cloudopslag met servers binnen de EU en ook onze IT-leveranciers maken gebruik van opslag binnen de EU.

Wel kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

B & P zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Gegevens bewaren wij 7 jaar omdat B & P zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft B & P passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo slaan wij jouw gegevens zoveel mogelijk op één beveiligde locatie op en maken wij uitsluitend gebruik van IT- diensten van partijen die gecertificeerd zijn (bijvoorbeeld ISO27001) en hun data opslaan binnen de EU. Van deze gegevens worden back- ups gemaakt zodat jouw informatie niet verloren gaat.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende online bronnen zoals de website en sociale media, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op onze website www.boekenenpennen.nl worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om B & P een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je B & P verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je sturen naar:

Boeken & Pennen (B & P)
p/a  2406BN  # 33 Alphen aan den Rijn

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Je kan hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door B & P laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juli 2021

B & P kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Bij Boeken & Pennen zijn we toegewijd aan het beschermen van uw informatie.

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over: de informatie die we verzamelen; hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren; en hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan Goené  | Boeken & Pennen

© 2021 - 2024 Boeken & Pennen | sitemap | rss